سمیه حیدرنژاد

 سمیه حیدرنژاد دانش آموخته دکتری بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

سمیه حیدرنژاد

Somayeh Heydarnejad

دانش آموخته دکتری بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.