دکتر فرهاد مشایخی

دکتر فرهاد مشایخی Professor of Cell and Developmental Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Guilan.

دکتر فرهاد مشایخی

Dr. Farhad Mashayekhi

Professor of Cell and Developmental Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Guilan.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.