دکتر آیت اله نصرالهی عمران

دکتر آیت اله نصرالهی عمران Associate Professor Mycology, Dept. of Medical Mycology,Faculty of Medicine, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

دکتر آیت اله نصرالهی عمران

Dr. Ayatollah Nasrollahi Omran

Associate Professor Mycology, Dept. of Medical Mycology,Faculty of Medicine, Islamic Azad University Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.