دکتر مسعود قانع

دکتر مسعود قانع Associate Professor in Microbiology, Department of Biology, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon ,Iran.

دکتر مسعود قانع

Dr. Masood Ghane

Associate Professor in Microbiology, Department of Biology, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon ,Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.