پروفسور عباس کتابی

پروفسور عباس کتابی دانشگاه کاشان

پروفسور عباس کتابی

Prof. Abbas Ketabi

دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accurate power sharing for parallel DGs in microgrid with various-type loads (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 1
2 Artificial Neural Network Based Method to Mitigate Temporary Over-voltages (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 5، شماره: 3
3 استفاده از مبدل چند سطحی ماژولار با استفاده از روش کنترل پیش بین در سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
4 استفاده از مدل ولتاژ پشت رآکتانس در توربینھای بادی سرعت ثابت و پیشنھاد یک روش جدید برای بھبود قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 1
5 Maximum Power Point Tracking Using State-dependent Riccati equation based Model Reference Adaptive Control (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 2
6 Optimal power quality meters placement with consideration of single line and meter loss contingencies (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 1، شماره: 2
7 Optimized Microgrid Protection Considering Different Topologies Based on N-۱ Contingency by Dual Setting Directional Overcurrent Relays (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 3
8 Simultaneous power sharing and protection against faults for DGs in microgrid with different loads (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 7، شماره: 3
9 بازگردانی جزیره ای سیستم های قدرت به صورت یک پارچه با استفاده از روش بهینه سازی دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
10 تقسیم بار بین اینورترهای موازی میکروگرید با استفاده از روش کنترل تک سیکلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 4، شماره: 3
11 جایابی اندازه گیرهای هارمونیکی به منظور تخمین حالت هارمونیکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های دوگانه در سیستم قدرت (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 2
12 کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دوسو تغذیه( DFIG) توسط روش کنترلی تک سیکلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 1، شماره: 2
13 کنترل خازن دینامیکی (DCAP) نوع باک به روش کنترل مبتنی بر پیشبینی مدل با الگوریتم بهینه سازی PSOبرای جبران دینامیکی توان راکتیو و هارمونیک (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 13، شماره: 1
14 کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 2
15 هماهنگی حفاظتی ریزشبکه ها با استفاده از مشخصه های دوگانه رله های اضافه جریان جهت دار بر اساس نوع منحنی و نقطه شکست بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and Control of Temporary Overvoltages during Transformer Energization (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارزیابی دینامیک بلند مدت سیستم قدرت هنگام باز وصل بار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
3 افزایش راندمان ساختار ترکیبی «فیلتر اکتیو موازی- نیروگاه فتوولتائیک» با CPT (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
4 افزایش راندمان ساختار ترکیبی (فیلتر اکتیو موازی نیروگاه فتوولتاییک) با CPT (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 New Method for Inrush Current Mitigation Using Series Voltage-Source PWM Converter for Three Phase Transformer (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
6 POWER SYSTEM REDUCTION FOR TRANSIENT STUDIES (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
7 بررسی و تحلیل اضاف هولتاژهای هارمونیکی در ترانسفورماتورهای س هفاز درحین بازگردانی سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
8 بررسی و مدلسازی شکستگی میله روتور موتورالقایی با استفاده ازنرم افزار MAXWELL (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
9 بهینه سازی راندمان موتورهای القایی سه فاز بر اساس روشی مبتنی بر تغییر اتصال سیم پیچی استاتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
10 تخمین اضافه ولتاژهای هارمونیکی در ترانسفورماتورهای قدرت درحین بازگردانی بااستفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
11 تخمین پارامترهای ماشین القایی با الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
12 تعیین پارامترهای مدل هیسترزیس هسته ترانسفوماتوربا استفاده از روشهای بهینه سازی هوشمند (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
13 تعیین ترتیب بهینه وارد کردن اجزای سیستم قدرت حین بازگردانی شبکه های برق با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
14 جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
15 جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی -پارتو Pareto-DE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
16 جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده درسیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 حفاظت سیستم های توزیع فعال با استفاده از انرژی افزایشی و حفاظت دیفرانسیل تطبیقی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
18 خلاصه سازی سیستم قدرت برای مطالعات گذرا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
19 روشی جدید بر اساس تجزیه مقادیر ویژه و الگوریتم ژنتیک برای جایگذاری اندازه گیرهای هارمونیکی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
20 روشی نوین برای کاهش اضاف هولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنتر ل شده (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
21 شناسایی و تفکیک جریان منابع هارمونیکی در سیست مهای توزیعبا استفاده از مشخصه هارمونیکی بارها و روش تجزیه مقادیر ویژه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
22 طراحی کنترلرهوشمند جهت کنترل میزان شدت روشنائی لامپ های cfl (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
23 قیمت گذاری توان راکتیو با استفاده از الگوریتم مورچگان و توابع هدف و هزینه جدید (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
24 کنترل تک سیکلی ژنراتور دوسو تغذیه DFIG جهت تولید توان در یک توربین بادی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
25 ممریستور و کاربرد آن در مدار آشوبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
26 مولد پالس قدرت سه فاز با استفاده از مدار افزاینده خازنی- دیودی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک