دکتر مجید شریفی تهرانی

دکتر مجید شریفی تهرانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید شریفی تهرانی

Dr. Majid SharifiTehrani

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روابط خویشاوندی کمپلکس Festuca-Lolium در ایران با استفاده از ردیف خوانی ناحیه بین ژنی trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 23
2 بررسی تاثیر تنش نیکل و همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر برخی شاخص های رشد و جذب نیکل در گیاه Lolium perenne (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 13
3 بررسی فلور کوه شیت در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 26
4 تاثیر همزمان دو قارچ مایکوریز آربوسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه های شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 17
5 تاثیر همزیستی اندوفایت نئوتیفودیوم بر رشد، جذب نیکل و رنگیزه های فتوسنتزی در دو ژنوتیپ از فسکیوی بلند (Festuca arundinacea) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 6
6 تجمیع داده های فلوریستیک و اطلاعات نمونه های هرباریومی در ایران: طرح یک ساختار داده (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 15
7 جنس Fritillaria از تیره Liliaceae در ایران: پراکنش و نامگذاری گونه ها (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 22
8 جنس Matricaria L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: مطالعه کموتاکسونومیک بر اساس فلاونوئیدها (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 3، شماره: 8
9 روابط فنتیک Lolium s.l. از تیره Poaceae در ایران بر اساس پروفایل لکه های فلاونوئیدی و صفات ریخت شناسی کمی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 21
10 مروری بر تحلیل ساختار جمعیت با نشانگرهای مولکولی غالب و معرفی نرم افزار جدید STRUCTUREasy (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 36
11 مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 2
12 مطالعه روابط فنتیک میان جمعیت های طبیعی گیاه شیرین بیان (تیره باقلائیان) در ناحیه زاگرس مرکزی ایران بر اساس داده های ریخت شناسی کمی، ترکیبات فلاونوئیدی و محتوای گلیسیریزین (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 13
13 معرفی نرم افزار جدید CheckName با کاربرد در تجمیع و افزایش دقت و صحت فهرست های فلوریستیک (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 20
14 مفسر دستورات APL و برنامه کامپیوتریListMaker برای پایگاه داده های فلوریستیک Alamut (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتخاب ارقام گندم با خاصیت آلیلوپاتی جهتکاهش استفاده ازسموم علفکش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
2 بررسی تاثیر مایکوریزی بر پارامترهای رشد در گیاه دارویی شیرین بیان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی گیاه دارویی شیرین بیان به عنوان علف هرز در مزارع و باغاتاستان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
4 بررسی گیاهان دارویی منطقه جوخانه و شیب جنوبی کوه نیل در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
5 تبدیل گیاه دارویی شیرین بیان از یک علف هرز به یک گیاه زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
6 دیتابیس فلوریستیک ایران مروری بر کاربردها و پیشرفت های اخیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
7 کاربرد داده های تنوع زیستی گونه های گیاهی در تحلیل ساختار فلوریستیک و ژیوبوتانیک زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
8 گیاهان دارویی منطقه کوه بابازکی و جنوب سامان در استان چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
9 مطالعه فلورستیک منطقه جوخانه با شیب جنوبی کوه نیل در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 معرفی فلور کوه بابازکی در استان چهارمحال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
11 نقش پروتئین ABC ترانسپورتر در تحمل به نیکل در گیاهچه های فستوکای آلوده به قارچ Glomusintraradices (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 نقش پروتئین درونی تونوپلاست ( tip1;1 ) در تحمل به نیکل در گیاهچه های آلوده به قارچ لولیوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی