آقای پروفسور ابوالحسن فقیهی

پروفسور ابوالحسن فقیهی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

آقای پروفسور ابوالحسن فقیهی

Prof. Abolhasan Faghihi

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ابوالحسن فقیهی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
2 ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان های دولتی استان فارس (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
3 اصلاحات مدیریت شهری در کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
4 اعتباریابی ابعاد و مولفه های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
5 تبیین الگوی جانشین پروری مدیران با بهره گیری از داستان خلیفه اللهی آدم(ع) بر اساس اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 1
6 تحلیل محتوای ریشه های فساد در بخش دولتی جوامع درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 34
7 تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 2
8 تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 75
9 تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
10 تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
11 تدوین مدل مناسب رهبری برای بهبود عملکرد سازمان های نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 3
12 شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
13 شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 35
14 طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان های محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
15 عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
16 کثرت گرایی روش تحقیق در پژوهش های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
17 مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکاف های تیوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
18 مطالعه و تحلیل سازمان های نوآور و ساز و کارهای رهبری و هماهنگی این سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
19 مفاهیم نو در عدم تمرکز سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 1
20 مفهوم سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
21 موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه ای درفرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 36
22 نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
23 نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
24 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
25 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ادبیات علمی استراتژی های کارآفرینی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
2 بررسی تاثیررفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی، مورد مطالعه:بانک تجارتمدیریت شعب جنوب غرب تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 چالشهای مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی: مطالعه ای در نظام مدیریت منابع انسانی وزراتخانه های کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 مقایسه وضعیت موجود مطلوب کارآفرینی نظام آموزش بهسازی مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران ارایه اصلاحاتی برای قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی