دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی

دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی

Dr. Morteza Javadi

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای کد محاسباتی FNETF با هدف مدل سازی جریان آب ورودی به داخل فضاهای زیرزمینی با استفاده از تئوری محیط پیوسته تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 7، شماره: 1
2 اصول روشهای مدلسازی و رفتار هیدرولیکی توده سنگ و انتخاب روش مطالعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 15، شماره: 30
3 Effect of Tunnel Location Related to Inclined Coal Strata on Excavation-Induced Displacements of Mine Tunnel: Application of Calibrated Numerical Model (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
4 Sustainability Analysis of Waste Dump in Mine No. ۴ of Golgohar, Sirjan, for Purpose of Increasing Waste Dump Volume (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
5 بررسی رفتار غیرخطی جریان نفت درون شکستگی های سنگی دارای زبری با تکیه بر شبیه سازی سه بعدی معادلات ناویه-استوکس (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی عدد رینولدز بحرانی برای جریان غیرخطی نفت درون شکستگی های سنگی دارای زبری (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 4
7 تاثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 4
8 تعیین ثابت الاستیک توده سنگ با استفاده از مدلسازی عددی ناپیوسته و صحت سنجی نتایج آن با روابط تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 2
9 شبیه سازی سه بعدی جریان نفت درون شکستگی های سنگی دارای سطوح زبر و مقایسه آن با روابط هندسی کلاسیک (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aperture Back Calibration through DFN for Stochastic Discontinuum Modeling of Groundwater Inflow into Underground Excavations (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
2 Aperture Back Calibration through DFN for Stochastic Discontinuum Modeling of Groundwater Inflow into Underground Excavations (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
3 ارزیابی اثر فرکانس زمین لرزه بر پایداری فضای زیرزمینی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
4 ارزیابی تاثیر طول گام حفاری و فاصله بهینه بین جبهه کارهای مختلف حفاری برمیزان نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزا محدود مطالعه موردی تونل ملت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
5 انتخاب سامانه پیش نگهداری مناسب به روش تجربی و تحلیلی، مطالعه موردی تونل شماره هفت آزادراه تهران شمال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدل سازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
7 انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
8 Determination of Material Damping Based on Dissi-pated Energy in Concrete Dams by Finite Element Method (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
9 Verification of FNETF Code for Hydrocarbon Migration Analysis through Discrete Rock Mass around Unlined Rock Caverns (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
10 Verification of FNETF Code for Hydrocarbon Migration Analysis through Discrete Rock Mass around Unlined Rock Caverns (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
11 برآورد تراوایی مغارهای طرح تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 برآورد رفتار پیچیده سطح آب زیرزمینی و جریان آب ورودی به مغارهای سیاه بیشه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 برآورد نشست سطح زمین در اثر تونل سازی مکانیزه با در نظر گرفتن مدلهای رفتاری مختلف مطالعه موردی: خط A قطار شهری قم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
14 بررسی اثر طول ترک بر چقرمگی شکستگی مود I با استفاده از روش pCT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
15 بررسی بالازدگی غیرواقعی در مدلسازی عددی مسائل گودبرداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر خواص آنیزوتروپ توده سنگ بر روی رفتار تونل مطالعه موردی تونل شماره ۱۴ آزادراه تهران-شمال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس تونل ایران
17 بررسی جابه جایی القایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری با تأکید بر مدلهای رفتاری خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 بررسی عددی قابلیت بولت سینه کار در عبور از زونهای ضعیف پرتال تونلهای راه مطالعه موردی: آزادراه تهران- شمال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
19 بررسی عددی قابلیت روش چتری در عبور از زونهای ضعیف پرتال تونلهای راه مطالعه موردی: آزادراه تهران- شمال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
20 بررسی عملکرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی عوامل موثر بر ریزش تونل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
21 بررسی نشست زمین ناشی از حفاری مرحله ای تونلهای دوقلوی شهری به روش تجربی و عددی - مطالعه موردی تونل امیرکبیر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
22 بررسی و شناسایی علل تاخیر در پروژه های تونلسازی مطالعه موردی آزاد راه تهران- شمال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
23 تحلیل مهندسی پتانسیل ناپایداری پرتال یک تونل شهری با استفاده از ابزارهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
24 توسعه کد محاسباتی FNETF با هدف شبیه سازی سیستم حصار هیدرولیکی و نشت هیدروکربن درمغارهای ذخیره سازی بدون پوشش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
25 توسعه معیار گرادیان هیدرولیکی بحرانی برای تعیین حد آستانه شروع جریان غیرخطی سیال در شکستگی های سنگی و انحراف از قانون دارسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
26 حوادث انفجارگاز متان در برخی از تونلهای ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس تونل ایران
27 شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر ایمنی در تونل سازی با استفاده از روش 1FDAHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
28 کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه بندی پارامترهای موثر بر پایداری تونل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی متالوژی، مکانیک و معدن
29 محاسبه تحلیلی تأثیر فاصله داری المان های پیش تحکیم میله گذاری بروی فاکتور ایمنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
30 مدل سازی نشست هیدروکربن از مغارهای ذخیره سازی بدون پوشش با استفاده از مفهوم شبکه شکستگی مجزا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
31 مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شکسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
32 مدلسازی جریان سیال درمحیط سنگی ناپیوسته برای میدان نزدیک (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
33 مطالعه آزمایشگاهی فرآیند شکست در اطراف تونل دایره ای با استفاده از رفتارسنجی AE و پایش DIC (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس تونل ایران
34 نقش مدل رفتاری در پیش بینی جابجایی ناشی از حفر تونل در محیط شهری (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران