دکتر رضا رنجپور

دکتر رضا رنجپور دانشگاه تبریز

دکتر رضا رنجپور

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از رویکرد غیر خطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 31، شماره: 107
2 ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
3 برآورد شاخص های نابرابری شهری و روستایی استان های ایران طی برنامه های توسعه پنج ساله . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
4 برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور: رهیافت مدل میانگین گروهی تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 27، شماره: 92
5 برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
6 برآورد وضعیت توان مالی خرید و انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استان ها و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 3
7 بررسی آثار حقیقی نااطمینانی در بازارهای مالی با تاکید بر اوراق خزانه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 12
9 بررسی اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران: کاربرد مدل FAVAR ** (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 40
10 بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان های کشور: رهیافت داده های پانلی پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی ارتباط بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص های سرریز
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۲۲۸۵۹۵۴.۱۴۰۰.۱۱.۴۲.۳.۵ (دریافت مقاله)
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
12 بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت بر شکنندگی بانک ها در ایران با تاکید بر ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 27، شماره: 91
13 بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 24
14 بررسی تاثیر صرفه های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک های منتخب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی تاثیر صرفه های ناشی از تنوع در دارایی های بانکی بر معیار بازدهی بانک ها (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 11، شماره: 22
16 بررسی تطبیقی روش های متعارف تعیین عوامل موثر بر رشد اقتصادی و روش های بیزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 26، شماره: 87
17 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر عرضه شیر در ایران، رهیافت گشتاورهای تعمیم-یافته ( GMM) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
19 بررسی عوامل موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران: رهیافت مدل های میانگین گروهی با ضرایب ناهمگون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 81
20 بررسی عوامل موثر بر سواد انرژی: مطالعه موردی جامعه دانشگاهی شمالغرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 4
21 بررسی موثرترین عوامل توضیح دهنده رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی: رهیافت حداکثر راست نمایی پانل بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
22 بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 72
23 بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
24 بررسی وجود همگرایی تصادفی و بتا در مصرف سرانه ی انرژی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
25 بررسی همگرایی اقتصادی استان های ایران طی سال های ۱۳۷۹-۱۳۸۷ با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 19
26 پیش بینی وضعیت آینده صنعت بانکداری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 45
27 تاثیر سیاست های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 65
28 تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ارتباط بین اقتصاد کلان و نظام بانکی در اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران) با رویکرد خودرگرسیون برداری- مارکوف سوییچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 53
29 تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران بر اساس قاعده تیلور:رویکرد کوانتایل (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 12، شماره: 42
30 تحلیل تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 7، شماره: 2
31 تعیین کارمزد شرکتهای توزیع کننده خصوصی سوخت در شرایط ساختار پیشنهادی برای بازار فرآورد ه های نفتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 69
32 سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
33 سیاست های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 39
34 شاخص فقر آب و عوامل اقتصادی موثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
35 محاسبه کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 1
36 محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
37 مدل سازی رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 10
38 مدلسازی شناسایی انگیزه های درج نظر مشتریان در وب سایت های فروش محصول در جوامع مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
39 مدلسازی شناسایی انگیزه های درج نظر مشتریان در وب سایت های فروش محصول در جوامع مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
40 مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده زیر بخشهای صنعت در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 25، شماره: 15
41 مطالعه رابطه علی مصرف حامل‎های برق، گاز طبیعی و فرآورده‎های نفتی با ارزش افزوده زیر بخش‎های منتخب صنعت ایران: رویکرد بوت استرپ پنلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 9، شماره: 34
42 مطالعه رابطه علیت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در زیر بخش‎های صنعت ایران: رهیافت بوت استرپ پنلی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت آب در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 برآورد شاخصهای نابرابری شهری و روستایی ایران (1369-1394) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 برآورد نوینی از سطح امنیت غذایی در اقتصاد سبز با شاخص GFSI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
4 بررسی ارتباط متقابل فضای کسب وکار و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
5 بررسی تاثیر توسعه مالی بر بهره وری جزیی نیروی کار در زیربخش های صنعت ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
6 بررسی تاثیر توسعه مالی بر همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای منتخب آسیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
7 بررسی تاثیر حذف یارانه ها بر روی عوامل: بهره وری مواد اولیه، بهره وری نیروی کار، بهره وریانرژی در صنایع مواد غذایی دراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
8 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فضای کسب و کار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر روی صنایع منتخب استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
10 بررسی رابطه بین نوسانات جریان های نقدی ناشی از شوک های اقتصادی بر نسبت تغییرات در دارایی های نقدی و بازده غیر عادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
11 تاثیر بی ثباتی مالی بر سیکل های تجاری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 مروری بر نظریه ها و رهیافت های مبتنی بر علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو
13 مطالعه اثرات نا اطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری