پریسا خانی

 پریسا خانی

پریسا خانی

Parisa Khani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.