دکتر مهدی نظری

دکتر مهدی نظری رئیس گروه آب، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

دکتر مهدی نظری

رئیس گروه آب، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.