دکتر امیر حسین نخودکار حسن آبادی

دکتر امیر حسین نخودکار حسن آبادی دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

دکتر امیر حسین نخودکار حسن آبادی

Dr. Amirhosein Nokhodkar HasanAbadi

دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.