محمدرضا محمودی

 محمدرضا محمودی استادیار دانشکده شهید محلاتی قم و سردبیر فصلنامه مطالعات تبلیغ دینی

محمدرضا محمودی

Mohamadreza Mahmoudi

استادیار دانشکده شهید محلاتی قم و سردبیر فصلنامه مطالعات تبلیغ دینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.