دکتر محمدامین پورحسین قلی

دکتر محمدامین پورحسین قلی Associate Professor of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

دکتر محمدامین پورحسین قلی

Dr. Mohamad Amin Pourhoseingholi

Associate Professor of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.