دکتر محمدرضا پژوهی الموتی

دکتر محمدرضا پژوهی الموتی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

دکتر محمدرضا پژوهی الموتی

Dr. Mohammad reza Pajohi alamoti

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.