دکتر قاسم رنجبرزاده برداجی

دکتر قاسم رنجبرزاده برداجی Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

دکتر قاسم رنجبرزاده برداجی

Dr. Ghasem Rezanejade Bardajee

Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.