آقای دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

Dr. Seyed Mohamad Ghari Seyed Fatemi

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد قاری سید فاطمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه حقوق بشر
هیات تحریریهدوفصلنامه حقوق بشر