دکتر سلیمان محمدی

دکتر سلیمان محمدی Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Guilan, Iran.

دکتر سلیمان محمدی

Dr. Soleiman Mohammadi Limaei

Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Guilan, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.