دکتر مهریار علی محمدی

دکتر مهریار علی محمدی استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) /دانشکده تفنگداران دریایی

دکتر مهریار علی محمدی

Dr. Mehryar Ali Mohamadi

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) /دانشکده تفنگداران دریایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.