دکتر مانی آرمان

دکتر مانی آرمان استادیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

دکتر مانی آرمان

Dr. Mani Arman

استادیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی وضعیت اقیانوس آبی نظام برنامه ریزی راهبردی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
2 اعتبارسنجی الگوی آموزش نیروی انسانی با رویکرد شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
3 بررسی رابطه بین شهرت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی گری رضایت شغلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 3
4 بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد وظیفه ای کارکنان؛ تبیین نقش میانجی رفتار سبز و مدیریت منابع انسانی سبز (کارکنان شرکت های فعال پتروشیمی منطقه پارس جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی و تبیین مدل مربی گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 3
6 تاثیر سرمایه اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
7 تاثیر سیستم های کاری با عملکرد عالی بر توانمندسازی و وفاداری کارکنان بخش دولتی (مورد مطالعه: استان های فارس و بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 2، شماره: 2
8 تبیین ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
9 تدوین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی جهت گیری های استراتژیک منابع انسانی صنعت نفت با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
10 شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
11 طراحی مدل توسعه استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 21
12 طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
13 طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
14 قابلیت های رقابتی در شرکت های دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 83
15 مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 4، شماره: 7
16 نقش تحول دیجیتال و رهبری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با میانجی گری یادگیری دو سویه (مورد مطالعه؛ کسب و کارهای کوچک استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 4، شماره: 1
17 نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
18 نقش کانون ارزیابی در برنامه های بهبود کارکنان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی رهبری: تبیین نقش ویژگیهای فردی موردمطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
2 ارائه مدلی جهت بررسی و تبیین تأثیر شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
3 ارائه مدلی جهت سنجش نیت حرفه گرایی افراد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
4 بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی آنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
6 بررسی تاثیر کیفیت خدمات سیستم های حمل و نقل هوشمند بر رضایت مندی رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
7 بررسی تاثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
8 بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
9 بررسی تأثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در شرکت ملی گاز (شرکت های گاز استانی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
10 بررسی تسهیلات مالی موثر بر جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
11 بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغییر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
12 بررسی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
13 بررسی وضعیت معنویت محیط ، رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت ملی گاز ( شرکت های گاز استانی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
14 تاثیر پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی ERP بر چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا و شهرت سازمانی ادراک شده بر خروجی های نگرشی منابع انسانی (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
16 تاثیر شهرت سازمانی ادراک شده بر قرارداد روانی و اشتیاق به کار کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
17 رتبه بندی ابعاد الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در کسب و کارهای نوپا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا
18 کنکاشی در جهتگیری کارآفرینانه و پیامدهای آن در محیط کسب و کار امروزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 مروری بر کارآفرینی استراتژیک، ابعاد و پیامدهای آن در دنیای کسب و کار امروزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
20 مهارت های نرم رهبری، تعریف، مفهوم، طبقه بندی و چارچوب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی