دکتر زهرا اسکندری تربقان

دکتر زهرا اسکندری تربقان استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر زهرا اسکندری تربقان

Dr. Zahra Eskandari torbghan

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.