دکتر غفار پوربختیار

دکتر غفار پوربختیار پژوهشگر و عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر غفار پوربختیار

پژوهشگر و عضو هیات علمی گروه تاریخ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایل بختیاری و جنگ جهانی اول: بررسی راهبردها و راهکارهای انگلیس و آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 3
2 بحران شلیل: بررسی علت ها و عوامل، تحلیل واکنش ها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
3 بررسی دلایل رشد و شکوفایی علم طب در تمدن اسلامی (قرون ۳و۴ ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
4 بررسی روند تحول مناصب ایلخانی و ایل بیگی در جامعه بختیاری (از قاجار تا پهلوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 3، شماره: 8
5 بررسی شیوه ها و شگردهای شناسایی سارقان و استرداد اموال مسروقه در ایران عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 10، شماره: 36
6 بررسی علل و انگیزه ی قیام های ابوالقاسم خان بختیاری بعد از سال ۱۳۲۰ش (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 9، شماره: 35
7 بررسی علل، عوامل و چگونگی خلع سلاح بختیاری ها در عصر رضاشاه پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 9، شماره: 32
8 بررسی موانع و محدودیت های سیاحان خارجی در شناخت جامعه ایران در عصر قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 12، شماره: 1
9 تحلیل شخصیت، رفتار و اقدامات مسعودمیرزا ظل السلطان براساس نظریه عقده حقارت آدلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1
10 تحلیل فرایند رابطه بیمار-پزشک در ایران نیمه دوم عصر قاجار بر اساس مدل پارسونز (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 51
11 تحلیل و واکاوی تاثیرپذیری اعراب از آداب و رسوم ایرانی (مطالعه موردی: تفریح، خوراک و پوشاک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 14، شماره: 2
12 سر هنری لایارد و تحقیقات باستان شناسی یا فعالیت سیاسی در خوزستان (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
13 سفر،آداب و وسایل آن؛ بررسی تمایزات اجتماعی مسافرت در جامعه ایران عصر قاجار(قبل از مشروطیت) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
14 ظهور و بروز معتزله در جهان اسلام و انعکاس آن در سفرنامه حکیم ناصر خسرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
15 قلیان و قلیان کشی و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر ناصرالدینشاه قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 47
16 کارکرد حمام و استحمام در بازتاب تمایزات اجتماعی جامعه ایران در عصر قاجار (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 33، شماره: 57
17 معرفی، نقد و بررسی «قانون عدلیه» عین الدوله (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 15، شماره: 38
18 نخستین بانوی سفرنامهنویس ایرانی در اروپا (بی بی کوکب بختیار) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 12
19 نقش سیاسی و اجتماعی مغیره بن شعبه در تثبیت وتداوم خلافت خلفای راشدین (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
20 نقش مغیره بن شعبه درحملات اعراب مسلمان به ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 69
21 نگاهی به نقش ضدامنیتی برخی ایلات و عشایر در دوره قاجار و سازوکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 10، شماره: 39
22 واکاوی سیاست های حکومت قاجار در برابر ایل بختیاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 10، شماره: 38
23 واکاوی و تحلیل مصداقی فتنه ناظر به وضعیت اجتماعی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 16، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مروری بر برخی راه های کاهش جرم و جنایت (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی