دکتر حسن سلطانی

دکتر حسن سلطانی نشریه علم مدیریت در صنعت

دکتر حسن سلطانی

نشریه علم مدیریت در صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.