آقای مهندس محسن کیان مهر

مهندس محسن کیان مهر مهندس عمران و کارآفرین بازارچه های هنر پارتاک

آقای مهندس محسن کیان مهر

Mohsen Kian Mehr

مهندس عمران و کارآفرین بازارچه های هنر پارتاک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محسن کیان مهر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری