آقای دکتر حمید آقا علی نژاد

دکتر حمید آقا علی نژاد دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر حمید آقا علی نژاد

Dr. Hamid Agha Alinejad

دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید آقا علی نژاد در مجلات و ژورنالها