آقای دکتر تیمور محمدی

دکتر تیمور محمدی دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر تیمور محمدی

Dr. Teimour Mohamadi

دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تیمور محمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوک های بهره وری بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 11، شماره: 35
2 اثرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیر غیرمستقیم آن بر تولید حق بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
3 ادوار تجاری حقیقی:یک نگرش کینزی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 2
4 ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره Z برخی بانک های خصوصی ایران: رویکرد مرتون- بلک- شولز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
5 استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
6 الگوی بهره برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
7 انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص های قیمت داخلی با رویکرد svar (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 60
8 اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
9 برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
10 برآورد عرضه کار زوجین در خانوار براساس الگوی واحد (UM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 67
11 بررسی تطبیقی اثر علامت دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
12 بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 10
13 بررسی رفتار قیمتی فرآورده های نفتی با تغییر قیمت نفت خام در چارچوب سیاستگذاری ایران در بخش نفت (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی علیت متقابل رشد اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
16 بررسی نقش شوک های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
17 پیش بینی بازده بازار سهام تهران با استفاده از ترکیب تجزیه موجک و شبکه عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 76
18 پیش بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بازار آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 71
19 پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام درایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل ARMAX (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
20 تاثیر فساد بر کارایی مصرف انرژی در چارچوب ملاحظات اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
21 تحلیل انتشار فضایی تغییرات قیمت مسکن در استان های ایران؛ رهیافت اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
22 تحلیل بهره وری و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب وارد کننده و صادر کننده منابع انرژی فسیلی: رویکرد تابع مسافت جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
23 تحلیل پویایی های ذخایر تجاری نفت خام با توجه به شوک های ساختاری و ثمرات رفاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 26
24 تحلیل راهبرد های انرژی ایران در افق 1420 در چارچوب سناریوهای جهانی انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 24
25 تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 15، شماره: 44
26 خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی:کاربرد نادرست مدل ARDL مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 47
27 درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
28 رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی از مدل های علیت خطی و غیرخطی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 5
29 رابطه غیر خطی بین درآمد و شدت انرژی در کشورهای منتخب منا MENA با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 64
30 رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای سفر هوایی از ایران ایر در کوتاه مدت و بلندمدت رهیافت ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 95
31 رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 و سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
32 رویکردی تفکیکی جهت بررسی اثر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام کشورهای ایران و عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 20
33 قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 23
34 قیمت گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 2، شماره: 6
35 کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 75
36 گسترش انرژی های تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
37 مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 19
38 مدل سازی پویایی های تورم؛ رویکرد مدل پی استار با استفاده از مدل های ARDL و فضا- حالت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 65
39 مدل سازی تقاضای برق در بخش صنعت ایران: رویکرد مدل سری زمانی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
40 مطالعه تطبیقی مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 70
41 مقایسه کارایی نسبی مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهادبا مکانیزم قیمت تسویه کننده بازار در بازارهای برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
42 میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به شرط تکانه های وارد بر اقتصاد و تاثیر تغییر در انحراف معیار تکانه ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
43 نقدی بر مقاله متوسط زمان انتظار برای مشاهده روند صعودی در قیمت سکه با استفاده از دنباله تبادل پذیر جزیی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 55
44 نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 69
45 واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 27
46 هم انباشتگی:مفاهیم اهمیت اقتصادی نقاط قوت و ضعف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکانسنجی تاسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران از طریق شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
3 اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی، مقیاس پالایشگاه های گاز طبیعی ایران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
4 بررسی اثر حکمرانی خوب بر رفاه اقتصادی (مطالعه موردی برخی از کشورهای صحرای آفریقا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
5 بررسی اثر حکمرانی خوب بر میزان انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی برخی از کشورهای منا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
6 بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی با تاکید بر نفرین منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
7 بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص های حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای درحال توسعه منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی تاثیر ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
9 بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر محیط زیست ( مطالعه موردی کشورهای اپک و آفریقا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
10 بررسی رابطه درآمدهای نفتی و نرخ مشارکت زنان در کشورهای منتخب نفت خیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
11 بررسی عدم تقارن و تحلیل عوامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
12 بررسی عملکرد قلبی عروقی جهت تعیین نقطه برش تراز فشار صوت (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
13 بررسی مدلهای چندسطحی در طراحی مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 بررسی مکانیسم فراصوت و کاربرد آن در تصفیه روغنهای خوراکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
15 بررسی مکانیسم میدان الکتریکی پالسی و کاربرد آن در صنعت روغن نباتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
16 تحلیل تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی ( مطالعه موردی مصرف برق در محدوده شرکت برق منطقه ای تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
17 تحلیل عوامل بی ثباتی قیمت ها دراقتصاد ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
18 تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
19 تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
20 خطای ورزشی و مسیولیت ورزشکاران از منظر فقه و حقوق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای سفر هوایی از ایران ایر در کوتاه مدت و بلند مدت: (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
22 رتبه بندی عوامل موثر برتقاضای سفرهوایی از ایران ایردر کوتاه مدت و بلندمدت: (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
23 فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام (با رویکرد VAR در آمریکا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
24 مقیاس بهینه اقتصادی درشرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
25 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقا سلامت فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت