آقای حکیم سحاقی

حکیم سحاقی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی	،دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای حکیم سحاقی

Hakim Sahaghi

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حکیم سحاقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق و فرهنگ در پژوهش (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خود کارآمدی تحصیلی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 1
5 رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 2
6 رابطه علی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری احساس تعلق، لذت، ناامیدی، خودکارآمدی و تلاش تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 1
7 رابطه علی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری تلاش تحصیلی و ناامیدی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
8 مروری بر عوامل مخاطره آمیز فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 15
9 نظریه انگیزشی مزلو: نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در فرهنگ بومی اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
10 نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اخلاق مداری و ویژگی های تداوم بخش سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی از دیدگاه آیات وروایات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و سازگاری اجتماعی با پردازش اطلاعات (تجربه گرایی،خردگرایی) در دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 بررسی علل بالا رفتن سن ازدواج جوانان و راهکارهای تحقق انتخاب درست و ازدواج آسان با رویکرد دینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 رابطه علی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری تلاش تحصیلی و ناامیدی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 رابطه علی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی با میانجی گری لذت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و تلاش تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
6 نظریه معنادرمانی فرانکل : نقد و بررسی محدودیت های کاربردی آن در روان درمانی بومی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی