آقای دکتر عزت اله قدم پور

دکتر عزت اله قدم پور استادیار دانشگاه لرستان

آقای دکتر عزت اله قدم پور

Dr. ezatolah Ghadam Poor

استادیار دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عزت اله قدم پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش به خلاقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
2 اثربخشی آموزش تکنیک های فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر انگیزش پیشرفت و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
4 اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
5 اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
6 اثربخشی بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
7 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
8 ارائه مدل علی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه ای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
9 Effectiveness of Sand Tray Therapy on Emotional- Behavioral Problems in Preschool Children (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
10 The effect of emotion-focused processing strategies training on academic adjustment of girl students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان (پیشبینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
12 بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 27
14 تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران، بر مهارت های خودکنترلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در دوره دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
15 تاثیر آموزش برنامه جرات ورزی بر میزان بهزیستی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 3
16 تاثیر آموزش برنامه جرات ورزی بر میزان تفکر انتقادی(خلاقیت، بالندگی، تعهد) در دانش آموزان دختر پایه دوم دورهمتوسطه اول شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
17 تاثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 35
18 تاثیر آموزش خوش بینی به روش قصه گویی بر تنیدگی تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
19 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تاخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
20 تاثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه ی قصه گویی بر بخشودگی بین فردی دانش-آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
21 مقایسه اثربخشی آموزش به روش های ایده جویی(اسکمپر)، بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خودپنداره خلاق و باز بودن نسبت به تجربه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
22 مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
23 مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
24 مقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی. (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
25 نقش باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
26 ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
27 ویژگی های روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی نمایش عروسکی بر اختلال کمبود توجه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 اثربخشی نمایش عروسکی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر کم توان ذهنی آموزشپذیر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر سبک گرایش- اجتناب حل مسئله دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی تحصیلی ناشی از انتظارات از خود و انتظارات دیگران در دانشجویان پسر دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
5 اثربخشی درمان مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان جهت گیری انگیزشی افراد مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 ارتقاء، اقدام،اجرا و ارزیابی برنامه ها توسط مدیران دبیرستان های متوسطه نظری دخترانه شهر خرم آباد از دیدگاه دبیران (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر آموزش الگوی خانواده سالم و بر وجود معنا ود رزندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
8 بررسی تأثیر آموزش الگوی خانواده سالم بر جستجوی معنا در زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی تأثیر آموزش به شیوهی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر اعتماد به حل مسئله دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر بدسرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
12 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری فردی نوجوانان دختر بدسرپرست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
13 بررسی رابطه بین آگاهی ازدفاع مقدس ومدیریت جهادی دبیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
14 بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی، تاب آوری و جرات ورزی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
15 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و عزت نفس با شادکامی دانشجویان دختردانشگاه لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 بررسی نقش سازههای احساس تنهایی و فرسودگی شغلی در پیشبینی قصدترک شغل کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
18 تاثیر آموزش مهارت های مثبت نگری به شیوه گروهی بر اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
19 تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر هیجان مثبت یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
20 تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای خودکارآمدی و خوش بینی تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
21 رابطه امید و انگیزش تحصیلی با خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
22 رابطه بین تاب آوری و جرات ورزی با تنیدگی تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
23 مقایسه اثربخشی ایروبیک و آموزش رفتاری والدین بر رفتار و کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
24 نقش هوش معنوی و استرس ادراک شده در پیش بینی عملکرد شغلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت