آقای دکتر سعید نظیفی

دکتر سعید نظیفی استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

آقای دکتر سعید نظیفی

Dr. Saeed Nazifi

استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید نظیفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
2 بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در ماکیان گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
3 بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 4
4 بررسی اثر استرس حمل و نقل ر تابلوی خونی گوساله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
5 بررسی ارتباط میان پارازیتمی و پارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
6 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
7 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
8 بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت با تری کلروفن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
9 بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
10 بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوشهای ماده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 4
11 بررسی تأثیر دریافت نمونه یافخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 3
12 بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا- هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
13 بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
14 بررسی رابطه ضایعات هیستوپاتولوژیک با تغیرات آنزیم های بافتی در ماکیان مبتلا به بیماری مارک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
15 بررسی رادیوگرافیک دستگاه ادراری و تأثیر یوروگرافین بر پارامترهای بالینی، آنالیز ادراری و کارکرد کلیه گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
16 بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
17 بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 4
18 بررسی فعالیت کبد در گاوهای هلشتاین پر تولید در دوره انتقال در یک گاوداری صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
19 بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خ ون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت غده تیروئید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
20 بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
21 بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در د وروش سوآب و آسپیراسیون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
22 پروفایل هورمون های تیروئیدی متعاقب تجویز ایزوفلوپردون و دگزامتازون در گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 1
23 تأثیر مصرف خوراکی موننسین در هفته های پیرامون زایمان گاوهلشتاین بر حجم، فاکتورهای اقتصادی و عدد یدی چربی شیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
24 تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته های پیرامون زایمان گاوهلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 1
25 گزارش یک مورد لنفوم چند کانونی (مولتی سنتریک) در سگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
26 مطالعه آلودگی به اجیپتینلا پولوروم در طیور بومی (گالوس گالوس دامستیکوس) شهرستان آمل و حومه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 4
27 مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
28 مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
29 مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 1
30 نسبت های فعالیت آنزیم آرژیناز به فاکتورهای بیوشیمیایی سرم بیماران همودیالیزی قبل و بعد از دیالیز به عنوان شاخص های بالینی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ارتباط هورمون های غده تیروئید(fT4 ,fT3 ,T4,T3) با میزان فعالیت ویژه آنزیم های SOD (سوپر اکسید دیسموتاز) و GPX(گلوتاتیون پراکسیداز) در گوسفندان نژاد مهربان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2 Effects of curcumin and ethanolic turmeric extract on growth and proliferation of cancerous cells (4T1) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
3 Up-expression of ATP synthase beta subunit and hypoxia up-regulated protein 1 precursor in rat testicular tissue after continuous 900-MHz radiofrequency electromagnetic field exposure: A proteomic approach (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی تولیدمثل
4 بررسی ارتباط آهن (از عناصر کمیاب سرم) با فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (GPX,SOD) درگلبولهای قرمز خون گوسفندان مبتلا به تیلریوز ناشی از تیلریا لستوکاردی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی ارتباط میان فعالیت ویژه آنزیم های SOD (سوپر اکسید دیسموتاز) و GPX (گلوتاتیون پراکسیداز) با غلظت کلسترول و تری گلیسیرید در گوسفندان نژاد مهربان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
6 بررسی ارتباط هورمون های تیروئیدی و شاخص های متابولیسم انرژی در گوسفند در انتهای آبستنی و ابتدای شیرواری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
7 بررسی تغییرات پروتئین های مرحله ی حاد سرم در بیماری زایی تیلریا آنولاتا در گاوهای بومی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 تغییرات پروتئوم بیضه رت پس از دریافت امواج الکترومگنتیک با فرکانس 900 مگاهرتز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 مطالعه مقادیر طبیعی سلول های مغز استخوان خرگوش سفید آزمایشگاهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 نقش عوامل اکسیدان آنتی اکسیدان در تورم پستان بالینی گاو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران