آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی

دکتر علیرضا محدثی زرندی دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی

Dr. Alireza Mohadesi Zarandi

دانشیار دانشگاه پیام نور کرمان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا محدثی زرندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه
هیات تحریریهدوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه