آقای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

دکتر هادی اخلاقی فیض آثار استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء

آقای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

Dr. Hadi Akhlaghi Feyz Asar

استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه نظریه های اقتصاد مالی