آقای دکتر فرزاد قصوری

دکتر فرزاد قصوری

آقای دکتر فرزاد قصوری

Dr. Farzad Ghosouri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرزاد قصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیپژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی