خانم دکتر فریده پورگیو

دکتر فریده پورگیو استاد دانشگاه شیراز-ایران

خانم دکتر فریده پورگیو

Dr. Farideh Pour Giv

استاد دانشگاه شیراز-ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فریده پورگیو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات زبان و ترجمه