آقای دکتر علی اشرف صادقی

دکتر علی اشرف صادقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

آقای دکتر علی اشرف صادقی

Dr. Ali Ashraf Sedeghi

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اشرف صادقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جستارهای نوین ادبی