آقای دکتر محمدرضا یزدانی

دکتر محمدرضا یزدانی

آقای دکتر محمدرضا یزدانی

Dr. Mohammadreza Yazdani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا یزدانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان با همکاری مرکز بین المللی بیابان دانشگاه تهران، سمنان آبان 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
2 اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
3 بررسی تاثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
5 پایش مکانی خشکسالی در جغرافیای کشاورزی مناطق خشک از طریق شاخص شرایط حرارتی پوشش گیاهی VTCI و به وسیله ی داده های دورسنجیMODIS مطالعه ی موردی: استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
6 پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS مطالعه موردی: استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
7 پهنه بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر Sentinel-1A (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
8 تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
9 تاثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی موسسه تحقیقات برنج کشور) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
10 مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ادوات مختلف خاک ورزی بر میزان آب مصرفی خاک غالب شالیزار در استان گیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 اثر مدیریت زهکشی میان فصل زیرزمینی و سطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از ابهای نامتعارف در اراضی شالیزاری مطالعه موردی منطقه گل سفید گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 ارتقاء کیفیت تشخیص ناهنجاری های کبد با استفاده از روش تقسیم بندی رنگ در تصاویر PET/CT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
5 ارزیابی پتانسیل ضریب انتقال عنصر سرب در برخی از گونه های گیاهی منطقه ایرانکوه اصفهان در پاکسازی خاکهای آلوده به عنصر سرب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
6 ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص جریان سطحی SDI مطالعه موردی حوضه آبریز همدان-بهار (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
8 ارزیابی عوامل مؤثر بر خشکیدگی دریاچه ارومیه و تعیین راهبردهای مطلوب با استفاده از مدل راهبردی SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
9 ارزیابی کاربرد مدل SWAP جهت پیش بینی عملکرد برنج در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
10 ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی غرب شهرستان سمنان برای اهداف کشاورزی و شرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 ارزیابی مدل های Win SRFR3.1 و SIRMOD در تحلیل و شبیه سازی هیدرولیکی آبیاری نواری تحت کشت سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
12 ارزیابی مدل های WinSRFR1،3 و SIRMOD در تحلیل و شبیه سازی هیدرولیکی آبیاری جویچه ای تحت کشت سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
13 ارزیابی مدلهای آبیایر سطحی درتحلیل و شبیه سازی آبیاری جویچه ای مزرعه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 ارزیابی مذل LARS-WG و صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدلهای گردش عمومی جو مطالعه موردی: حوضه دینور استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 ارزیابی و تعیین اقلیم آسایش گردشگری شهر شاهرود (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
16 ارزیابی و مدیریت فرسایش خاک حوضه آبریز زاینده رود (گاوخونی) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
17 استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در برآورد میزان ماده آلی خاک در منطقه جنوب سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
18 استفاده از سدهای زیر زمینی جهت تغذیه سفره های آب زیر زمینی و کنترل آب قنوات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
19 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیرزمینی از طریق منطق بولین ( ‏مطالعه موردی: دشت سمنان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضع کیفی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
21 استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی جریان رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد کارون شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 انتخاب محورهای مناسب احداث سدزیرزمینی با استفاده از نقشه درون یابی و پارامترهای بستر آبراهه (مطالعه موردی: دشت سمنان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات رودخانه ها و مسیل های استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 برازش توزیع های آماری جریان های سیلابی در استان های خراسان رضوی و شمالی(مطالعه موردی 30 ایستگاه هیدرومتری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
25 براکیوپودهای سازند بهرام در کوه فغان - جنوب کاشمر (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 بررسی اثر آبیاری نوبتی بر هزینه های کشت از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان در شبکه آبیاری سپیدرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
27 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
28 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: سمنان، ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
29 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر های دما بارش در دوره آتی با استفاده از مدل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی اثرات تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی 7 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
31 بررسی اثرات تنش شوری برمولفه های جوانه زنی 7 رقم گلرنگ پاییزه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
32 بررسی اثرات ناشی از ریزگردها بر محصولات کشاورزی تحت کشت پلاستیکی و غیرپلاستیکی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
33 بررسی افزایش توان تولید سیلاب و رسوب دهی زیرحوضه های حوضه ابخیز اغچه فریدن اصفهان در اثر تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 بررسی الگوهای مختلف ورودی در تخمین رواناب ماهیانه(مطالعه موردی:حوضه آبخیز قره قم) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
35 بررسی پتانسیل سیلخیزی در زیرحوضه شمال شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
36 بررسی تاثیر پذیری محصولات زراعی استان خوزستان از ریزگردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
37 بررسی تاثیر طوفان های گرد و غبار بر صنعت اکوتوریسم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
38 بررسی تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات ذرت علوفه ای 704 کراسه مغان (مطالعه موردی: سمنان، ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
39 بررسی تأثیر اقدامات مهندسی در بهبود رفتارهای ترافیکی شهروندان (مطالعه موردی : اجرای پروژه خط سفید در منطقه 6 تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 بررسی تأثیر خودهمبستگی در تحلیل روند با استفاده از روش من کندال (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
41 بررسی تأثیر دو رهای مختلف آبیاری بر مقدار آب مصرفی ، عملکرد و اجزای عملکرد برنج (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
42 بررسی تطبیقی قرادادهای سنتی و تجاری الکترونیکی از لحاظ انعقاد قرارداد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
43 بررسی تعداد روزهای همراه با گردوغبار در نوار مرزی ایران و عراق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
44 بررسی تغییر اقلیم بر روی تاریخ کشت در گندم پاییزه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
45 بررسی تغییرات دمایی طی دهه های آتی در مقایسه با گذشته در استان مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
46 بررسی تغییرات ماهانه خطرآتش سوزی جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
47 بررسی تغییرات مقادیر تبخیر تعرق گیاه برنج در بارندگی های متفاوت (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی تغییرات مکانی سرعت نفوذ در خاک های شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 بررسی حساسیت روش ترسیمی SCS به پارامترهای ورودی برای تخمین دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
50 بررسی خشکسالی توسط شاخص هایSIAP، PNI،0.75 Pو DI(مطالعه موردی : دشت جیرفت) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 بررسی خشکسالی های هواشناسی با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI و شاخص ZSI (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسماعیل آباد دشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 بررسی خشکی هیدرولوژیک با استفاده از سری زمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
53 بررسی دقت روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد مقدار آب مورد نیاز برنج مطالعه موردی: دشت مرداب گیلان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
54 بررسی روشهای مختلف تخمین سیلاب در استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 بررسی روند بارندگی و تغییرات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبخیز بابلرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
56 بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی حوضه بهشت آباد (کارون شمالی)در دوره 2040-2011 با استفاده از نتایج مدل LARS-WG (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
57 بررسی شاخص فرسایندگی باران در مدل USLE (مطالعه موردی : در استان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
58 بررسی فاکتورهای مختلف جوانه زنی ژنوتیپهای کنجد به سطوح متفاوت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
59 بررسی کارایی برازش مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک بر دادههای رینگ مضاعف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
60 بررسی ماکزیمم شاخص فرسایندگی بارش در استان اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
61 بررسی موفقیت پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی در بالا بردن کیفیت زندگی زنان عضوء صندوق های اعتباری خرد روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
62 بررسی میزان اثرات خشک شدن دریاچه پریشان بر روستاهای اطراف آن و رتبه بندی اقدامت مدیریتی انجام شده به لحاظ چهار رکن مدیریت بحران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
63 بررسی میزان توانمندی زنان روستایی مشارکت کننده در صندوق های خرد اعتباری پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
64 بررسی نقش عوامل زمین شناختی در شناسایی مناطق تغذیه آب زیرزمینی به روشAHP(مطالعه موردی: شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
65 بررسی نوع معماری در مناطق خشک و بیابانی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
66 بررسی و مقایسه روشهای مختلف برآورد سیلاب در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
67 بررسی و مقایسه سیستمهای مختلف سطوح آبگیر باران در کشورهای ایران و چین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
68 بررسی وضعیت تغذیه سفره ابهای زیر زمینی در منطقه مبارکه - لنجان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
69 بررسی وضعیت تغذیه سفره های آبهای زیرزمینی جهت مدیریت بهینه منابع آب ( مطالعه موردی: شرق دشت آسمان در استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
70 بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی در زیرحوزه های آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
71 بررسی وضعیت رسوبگذاری و فرسایش پذیری رودخانه ها و مسیلهای عمده استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
72 بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه زاینده رود در پایین دست سد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
73 بهینه سازی مصرف انرژی در کوره ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
74 بیش بینی نوسات سطح اب زیرزمینی ‏(مطالعه موردی: دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت استان فارس) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
75 پایش خشکسالی هیدرولوژیکی (تغییرات سطح آب زیرزمینی) در حوضه آبریز تالار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
76 پراکنش مکانی پارامترهای مدل های نفوذ (منطقه ی مورد مطالعه: سمنان) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
77 پهنهبندی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از روش میانیابی معکوس فاصله(IDW)(مطالعه موردی حوضه آبریز همدان-بهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
78 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:رودخانه های چناران و درکش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
79 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 تاثیر بکارگیری روش های مختلف تصویربرداری به منظور تشخیص شایعترین تومورهای مغزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
81 تاثیر مشارکت بهره برداران در مدیریت بحران خشکسالی و استفاده اقتصادی ازمنابع آب و خاک در مناطق معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
82 تأثیر زهکشی سطحی و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
83 تبیین تحولات هیدروژیومرفولوژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشت سر علاء (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
84 تبیین تحولات هیدروژیومرفولوژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در دشتسر علاء (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
85 تجزیه و تحلیل روند تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در دوره آماری 2005-1365 در ایران بااستفاده از آزمون های آماری ناپارامتری من -کندال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
86 تحلیل توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریان سطحی ( SDI )مطالعه موردی حوضه آبریز تهران-کرج (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
87 تحلیل خشکسالی هیدرولوژیک (آبهای زیرزمینی) در منطقه مبارکه - لنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
88 تحلیل روند پارامترهای هواشناسی و بررسی احتمال نوسانات اقلیمی در استان سمنان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال (مطالعه موردی استان سمنان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
89 تحلیل روند پارامترهای هواشناسی و بررسی احتمال نوسانات اقلیمی در استان سمنان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من-کندال (مطالعه موردی استان سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
90 تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه با استفاده از روش های ناپارامتری (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
91 تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه با استفاده از روشهایناپارامتری مطالعه موردی: استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
92 تحلیل فرسایندگی باران در زیرحوزه های آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
93 تعیین ارتباط بین سرعتنفوذ آب با تراکم و وزن مخصوصظاهری در دو بافت خاک شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 تعیین پتانسیل سیلخیزی به منظور مدیریت جامع بلایا : مطالعه موردی در حوضه آبخیز دق سرخ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
95 تعیین مناسبترین فاصله آبیاری بر اساس شاخص های رشد و عملکرد برنج (رقم خزر) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
96 تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از سدهای ذخیره ای شنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
97 تغییر اقلیم، امنیت آب و توسعه پایدار (مروری بر چالش ها و راهکارهای جهانی) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
98 تهیه نقشه شن و رس با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل a2 در منطقه سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
99 تهیه نقشه شوری خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان با استفاده از نقشه برداری رقومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
100 تهیه نقشه ماده آلی خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان با استفاده از نقشه برداری رقومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
101 جذب CO2 با استفاده از آمونیاک به عنوان حلال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
102 خصوصیات هندسی درز و شکاف های خاک های متورم شونده اراضی شالیزاری استان گیلان پس از برداشت محصول (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
103 شبیه سازی عددی دینامیک میکرو تخلیه ی نمایشگر پاسمایی با استفاده از مدل سیالی انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
104 شناسایی پرندگان در معرض خطر انقراض تالاب پریشان و پایش طولانی مدت وضعیت آنها بااستفاده از شاخص های تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
105 ظرفیت قنات ها در توسعه گردشگری میراث (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
106 کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوضه دینور-استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
107 کشت گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش شوری با استفاده از انواع مالچ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
108 مبارزه با تخریب زمین و بیابان زایی با تاکید بر فعالیت های سه کشور فرانسه، چین و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
109 محاسبه تابع عملکرد و تغییرات راندمان کاربرد آب با اعمال آبیاری صرفه جویانه در شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
110 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک- بررسی کارایی روش جنگل تصادفی به منظور نقشه برداری رقومی ذرات خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
111 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- پایش ضرایب نفوذپذیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و برداشت های زمینی در منطقه سمنان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
112 مدلهای توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی کارایی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
113 مدیریت آبیاری و زهکشی سطحی در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
114 مدیریت بحران آب در مناطق خشک با مشارکت مردمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
115 مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
116 مدیریت جامع منابع آب در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
117 مروری بر رویکردهای نوین مدیریت آب های نامتعارف با تاکید بر بازیافت پساب و معرفی مدل FAMIS (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب «آب های نامتعارف (آب شور و پساب)»
118 مطالعه شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزاء عملکرد چهارژنوتیپ آفتابگردان درشرایط آب و هوایی بجنورد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
119 مفهوم تاب آوری و ارتباط آن با مدیریت پایدار سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
120 مقایسه کاربرد دو روش آبیاری بارانی و استغراقی جهت کشت مستقیم و نشایی دو رقم برنج (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
121 مقایسه مدیریت های مختلف آبیاری در زراعت برنج گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
122 مقایسه ی عملکرد مدل های نفوذ (منطقه ی مورد مطالعه: سمنان) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
123 نقش هویت شهری و میراث فرهنگی در گردشگری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
124 نگرشی واقعی به راندمان کاربرد آب در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی - شبکه آبیاری سپیدرود گیلان) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
125 واکنش پارامتر های جوانه زنی کلزا به سطوح مختلف تنش شوری و خشکی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
126 ویژگی های طبیعی چشمه های ریزگردها و عوامل موثر در شکل گیری طوفان های گردوغبار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار