آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی

دکتر حسین تراب زاده خراسانی استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور

آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی

Dr. Hoseein Torabzadeh khorasani

استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.