آقای دکتر اسماعیل ایزدپناه

آقای دکتر اسماعیل ایزدپناه

Dr. Esmaeil Izad Panah

دکتری فیزیولوژی پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل ایزدپناه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله علوم پزشکی زانکو