آقای دکتر سید کاظم اکرمی

دکتر سید کاظم اکرمی استادیار دانشگاه تربیت معلم

آقای دکتر سید کاظم اکرمی

Dr. Seyed Kazem Akrami

استادیار دانشگاه تربیت معلم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید کاظم اکرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه