آقای دکتر محمود شهابی

دکتر محمود شهابی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر محمود شهابی

Dr. Mahmood Shahabi

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود شهابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای استفاده از فرهنگ سراها در میان جوانان شهر تهران معانی، انگیزه ها و کارکردها (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
2 اهداف و انگیزه های عضویت کاربران درشبکه های اجتماعی مجازی مطالعه ای درباره جوانان شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 20
3 بررسی تطبیقی تاثیر بازدارنده های دینی و غیردینی بر وقوعجرایم اقتصادی:مقایسه زندانیان زندان اوین و همتایان غیر مجرم آنان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
4 بررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیه های تبلیغاتی دربمب گذاری های سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 17
5 تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 1
6 جوانان و فرهنگ اتومبیل تحلیل معانی، انگیزه ها و کارکردهای استفاده از اتومبیل شخصی در بین جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 58
7 خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون های ماهوار های فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
8 مرزهای اجتماعی- فرهنگی در شهر تهران: بررسی شرایط، شیوه مدیریت و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 2
9 واکاوی معنایی واکنش شهروندان نسبت به اطلاعات زیست محیطی رسانه ملی (با تاکید بر اطلاع رسانی مسائل آب بازیافتی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 23، شماره: 85
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز زمین آماری چندمتغیره توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بررسی منبع تغییرات در اراضی دشت تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 ارزیابی شوری خاک با استفاده از شاخص شوری خاک و پوشش گیاهی استخراج شده از تصاویر ماهواره Landsat8 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
3 برآورد مقاومت فروروی خاک با استفاده از روش های نروفازی، ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
4 برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه ها با استفاده از مدل های رگرسیونی و سیستم استنتاج نروفازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از مدل های رگرسیونی و نروفازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
6 بررسی تغییرات 24ساله شاخص(NDVI) به عنوان نشانگر اثرات زیست محیطی حوضه جنوبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 بررسی تغییرات عمودی ماده آلی با استفاده از زمین آمار در منطقه نمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی تغییرات عمودی ماده آلی با استفاده از زمین آمار در منطقه نمین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
9 بررسی تغییرات عمودی ماده آلی با استفاده از زمین آمار در نمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
10 بررسی تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی و ارتباط آن با تغییرات تراز (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 بررسی تفاوت های عوامل ایجاد کننده سرطان گیاهان زراعی و باغی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی رابطه درصد سدیم تبادلیو نسبت جذب سدیم در خاک هایشور دشت زرناس اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی رابطه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع و نسبت های مختلف خاک به آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی ماده آلی در کاربری های مختلف از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
15 تشابه تفکیک ژنوتیپی و فنوتیپی استرینهای آگروباکتریوم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 تعیین رطوبت بحرانی خاک در دشت اردبیل با استفاده از توابع انتقالی نروفازی، ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
17 تهیه نقشه میانگین وزنی قطر ذرات خاک با استفاده از خصوصیات خاک و زمین آمار در کاربری زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
18 مقایسه شاخص های سنجش از دور در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
19 نقش ارتباطات و رسانه ها در هویت سازی موثر مخاطبان در جامعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
20 نقش داده های سنجنده TM در افزایش صحت نقشه های شوری خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی