آقای دکتر میرفردین قریشی

دکتر میرفردین قریشی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

آقای دکتر میرفردین قریشی

Dr. Mir Fardin Ghoreishi

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرفردین قریشی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام