آقای دکتر محمد جواد چیت ساز

دکتر محمد جواد چیت ساز

آقای دکتر محمد جواد چیت ساز

Dr. Mohamad Javad Chit saz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جواد چیت ساز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی