خانم دکتر سمانه روستای نژاد

دکتر سمانه روستای نژاد مدیر اجرایی نشریه

خانم دکتر سمانه روستای نژاد

Dr. Samane Rostayee nezhad

مدیر اجرایی نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سمانه روستای نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی