آقای دکتر مصطفی مدرسی

دکتر مصطفی مدرسی

آقای دکتر مصطفی مدرسی

Dr. Mostafa Modaressi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی مدرسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازمجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برخی از خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن پروانسولین انسانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 اثرات مخرب آلودگی الکتریکی زمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارایه دوالگوریتم برازش جدید مبتنی بر توابع شعاعی برای حل مسایل درونیابی داده های مقیاس بسرگ پراکنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 استفاده از حامل کلروپلاستی برای بیان پروتئین نوترکیب فیوژن نانوبادیAnti-VEGFR2 متصل به سمPE38 درباکتریEscherichia coli (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 استفاده از ناقل ویروسیTuMVبه منظور بیان موقت ژنGFPدر گیاه توتون (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی بیوانفورماتیکی ژن پاسخ دهنده به تنش خشکی rd29A در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
7 بررسی چند شکلی ژنتیکی در ناحیه پروموتور ژن αs1-caseinبا استفاده از نشانگرAlu1 در بز نژادنائینی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
8 شناسایی اتوماتیک زبان با استفاده از ویژگی های طیفی و توابع بسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
9 شناسایی فرم های مختلف آللی در ناحیه پروموتور ژن αs1-caseinبا استفاده از نشانگرHinfIدر گوسفند نژاد نائینی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 شناسایی ناحیه کدکننده آنزیم کاتالاز درگیاه Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
11 شناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
12 صاعقه - گراندینگ و حفاظت تجهیزات مخابراتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
13 همسانه سازی بخش از ژن رمزگردان Alpha-galactosidase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 همسانه سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC 9 گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 همسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان S-adenosylmethionine decarboxylase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران