آقای حسن صالحی

حسن صالحی استاد دانشگاه شیراز گروه باغبانی

آقای حسن صالحی

Hassan Salehi

استاد دانشگاه شیراز گروه باغبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.