آقای مهندس آرمین پرهیزی

مهندس آرمین پرهیزی

آقای مهندس آرمین پرهیزی

Armin Parhizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.