آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد

دکتر جمال الدین مهدی نژاد دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران

آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد

Dr. Jamaledin Mahdinezhad

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار دانشگاه شهید رجایی- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، تهران اسفند 1396
دبیر کنفرانس اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران اسفند 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه های طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
2 ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 2
3 بازشناسی مانایی ماهیت انگاره های قدسی در معماری اصیل اسلامی ایران مبتنی بر شناسایی هویت پایدار کالبد مساجد جامع ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی و بازخوانی مولفه های موثر بر ارتقاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
5 تاثیر محیط های بازی طبیعی در رشد کیفی آموزش کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 4
6 جستاری بر ویژگیهای معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی برتعالی معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
7 رتبه بندی شاخص های آرامش معنوی در معماری مساجد سنتی مبتنی بر ادراک حس معنویت با بهره گیری از روش VIKOR (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 14
8 روانشناسی محیطی و سلامت در طراحی معماری: گذشته و حال رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا(ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 2
9 روایت نقشه ها از خیابان چهارباغ اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 39
10 ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
11 طراحی شهری: آفرینش یک شهر پویا رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آتریوم یک مهندسی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
2 آسیب شناسی حریم مساجد تاریخی مبتنی بر حس تعلق به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 آسیب شناسی مساجد معاصر با رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 آسیب شناسی معماری ساختمان های دولتی از نگاه معماری اسلامی نمونه موردی سفارتخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 آسیب شناسی معیارهای طراحی مساجد با بهره گیری از تحلیل الگوهای فضایی Space Syntax (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
6 اثرات عوامل اقتصادی در ساختار کالبدی مسکن روستایی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 ارزیابی ارتباط معنایی میان کالبد و رمزپردازی معنوی دربناهای تاریخی ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
8 استفاده از سازه های منعطف در فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی، رهیافتی برای ارتقا رضایتمندی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
9 استفساری براسفاراربعه وحکمت متعالیه صدرالمتالهین درمعماری مساجداسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
10 استفساری در باب «معنویت و معنا» ریشه ای پنهان در کالبد معماری مساجد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی
11 اصول اعطای کاربری مجدد به بناها و بافت های تاریخی مبتنی برافزایش کیفی فضاهای اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
12 اصول باز زنده سازی بناهای تاریخی با رویکرد کالبد قدیم، زندگی جدید نمونه موردی: خانه بروجردی ها در کاشان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
13 اصول بحث تعامل و فرهنگ طراحی مراکز رشد و توسعه بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
14 اصول زبان منظر و تاثیر آن در هنجارهای اجتماعی نحو فضاهای جمعی مبتی بر تاثیر متقابل انسان و عناصر محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
15 اصول طراحی باغ مدرسه با رویکرد نقش طبیعت در ارتقاء آموزش کودکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 اصول طراحی پارک علم و فناوری با رویکرد بوم شناسی بررسی تطبیقی پارک های ایران و سنگاپور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
17 اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان مبتنی بر ادراک فضا در خود شکوفایی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 اصول طراحی مراکز رشد و توسعه در اقلیم گرم و مرطوب با رویکرد اکولوژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
19 اقلیم درمعماری و ارتباط آن با مهندسی پایدار نمونه موردی: خانه طباطبائیها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 الزامات هویت مسکن معاصر ایران با رویکرد محرمیت در آموزه های معماری سنتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 الگوهای مناسب مدارس با الگوبرداری از مدارس سنتی ایرانی (نمونهی موردی: مدرسهی مادر شاه اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
22 امکانسنجی و ارزیابی اثرات احداث پیاده راه تجاری- خدماتی در شهر بابل با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
23 اولویت بندی شاخص های کیفیت محیطی در پارک های شهری از دیدگاه کاربران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
24 اولویت بندی مولفه رنگ در معماری مساجد مبتنی بر درک حس معنویت با بهره گیری ازمدل های رتبه بندی AHP ، ANP ، SAW ، TOPSIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
25 اهمیت فرآیند طراحی با رویکرد تبیین نظریات کریستفر الکساندر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
26 باز آفرینی عناصر طراحی هویتمدار موثر بر شفابخشی مناظر شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
27 باز زنده سازی عناصر هویت ساز در معماری ایرانی به کمک توسعه ی گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
28 بازآفرینی شهری در بافت های تاریخی مبتنی بر توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
29 بازآفرینی فضای معماری با رویکرد ارتقاء هویت ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
30 بازخوانی مفهوم معماری پایدار و توسعه پایدار در معماری ایران (نمونه موردی اقلیم سرد و کوهستانی،تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
31 بازخوانی مفهوم هویت پایدار و هویت در معماری معاصر (نمونه موردی: تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
32 بازخوانی و ضرورت استانداردسازی فضاها و تجهیزات آموزشی در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
33 باززنده سازی بافتهای روستایی حاوی بناهای باارزش تاریخی ـ فرهنگی ازمنظر صنعت گردشگری مطالعه موردی: روستای کهک قم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
34 بازشناسی ارزش ها و ویژگی های معماری وشهرسازی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
35 بازگشت هویت به معماری، بازگشت به معماری پایدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
36 باغ شاهزاده ماهان، فرزندخلف باغ بیگلربیگی فتح آباد کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
37 باغ موزه عکس با رویکرد باز شناسی ارزشهای تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی اصول طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر راهبردهای ارتقای فعالیت های فیزیکی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
39 بررسی امنیت محیطی فضای بازی کودکان در راستای تحقیق شهر دوستدار کودک نمونه موردی: بوستان باصفا منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 بررسی امواج الکتروانسفالوگرام مغزی در مواجه با حس شنوایی جهت بهره برداری در مطالعات معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
41 بررسی پایداری فرهنگی و اجتماعی در احیا و ماندگاری بناهای بومی معماری ایران (نمونه ی موردی : بازار تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
42 بررسی تاثیر کالبد مسکن معاصر بر پایداری اجتماعی با تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
43 بررسی تناسبات 2√ دربازارسنتی تبریز نمونه موردی: تیمچه ملک و حاج شیخ کاظم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 بررسی رابطه متقابل انسان، طبیعت و معماری از دیدگاه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
45 بررسی ساختار بادگیرهای سنتی و مدرن در تهویه مطبوع ساختمان ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
46 بررسی شاخص ها ، ضوابط و اهداف طراحی پارک علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
47 بررسی طرق ایجاد حس مکان جهت احیای هویت و محرمیت درفضاهای معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 بررسی عوامل محیطی موثر در طراحی کلینیک های دندانپزشکی با تاکید بر ارتقاء سلامت روان در فرایند درمان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 بررسی منابع استرس زای محیطی در فضای آموزشی آتلیه های طراحی معماری و تاثیر استرس بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 بررسی نقش فضای مکث و طراحی توسعه آن در افزایش تعاملات اجتماعی در محله با ارزش ایرانی نمونه موردی :محله آقاجانی بیگ شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
51 بررسی نقش مشارکت اجتماعی ساکنین در ارتقا پایداری اجتماعی محله های معاصر شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
52 بررسی و شناخت عوامل پایدار با رویکرد معماری بومی شهر کویری سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
53 بررسی و ضرورت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
54 بهرمندی از انرژی پاک براساس آموزه های معماری سنتی پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 بهره گیری پایدار از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان به منظور تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
56 پایداری محیطی معماری خانه های سنتی کرمان در اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
57 تاثیر حس مکان در معماری بومی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
58 تاثیرپذیری بناهای مذهبی معاصر مبتنی بر بازشناسی ارزشهای تاریخی چالشها و راهبردها نمونه موردی:مسجد ولیعصر تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
59 تاثیردوسویه معماری بر گردشگری و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان با رویکرد اکوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
60 تاملی بر چیستی رمز پردازی مقدس،درمعماری فرازمینی گذشته ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
61 تاملی در مفهوم مسکن روستایی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
62 تبیین اصول طراحی مبتنی بر بوم شناسی در اقلیم گرم و مرطوب با رویکرد استفاده از انرژی های طبیعی نمونه مورد پژوهش: شهر بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
63 تبیین سیاست ها و الگوهای معماری اکوتک با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در مناطق گرم و مرطوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
64 تجربه_ارتباط_ادراک(خاطره جمعی) در با همستانهای محله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
65 تجلی نظام هستی در فرهنگ و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
66 تحلیل مولفه های موثر بر درک حس معنویت در کالبد معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
67 تدابیری جهت طراحی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
68 تعامل سازی میان معماری و محیط؛ بررسی چگونگی انعطاف پذیری بناهای مسکونی با استفاده از مصالح هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
69 تعامل طبیعت و معماری مبتنی بر مفاهیم و ارزش ها در معماری سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
70 تفحصی در باب خود روحانی (معنوی) در محیط های داخلی: واکاوی کار هایدگر مبتنی بر تعریف رابطه ی انسان- شی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
71 جایگاه معنویت: ایجاد ارتباط بین معماری، طراحی و تجربه معنوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
72 جستاری بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای سکونتگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
73 جستاری بر طراحی میان افزا با رویکرد بازشناسی ارزش های تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
74 جستاری بر عوامل تاثیر گذار فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان با رویکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
75 جستاری در حکمت هنر اسلامی با رویکرد استعلای معماری ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
76 چگونه ساختمانهای تاریخی را از آسیب های ناشی از حفر تونل حفظ کنیم مطالعه موردی در کشور چین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
77 چهارچوب نظری مسکن پایدار برپایه رضایتمندی سکونتی متاثر از معماری منعطف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
78 حس مکان در مسجد و نقش نشانه ها در تقویت آن نمونه موردی: مسجد فرح آباد ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
79 حفاظت لرزه ای ابنیه تاریخی با توجه به بررسی عوامل زمین شناسی و پایداری (نمونه موردی: محدوده تاقبستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
80 حل بحران هویت در معماری معاصر مبتنی بر الگوهای دوران اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
81 دورکاوی: ابزار پیشرفته و توانمند باستان شناسی برای آشکارسازی و مستندنگاری بزرگترین بنای تاریخی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
82 رابطه انسان و طبیعت درباغ ایرانی ازمنظرمعماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
83 راهبردهای آموزش معماری جهت نیل به بناهای کم مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
84 راهبردهای طراحی کلینیک دندانپزشکی کودکان با رویکرد ارتقا سلامت روان در فرایند درمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
85 راهکارهای پایدار در طراحی مرکز رشد و توسعه انرژی در راستای حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
86 رنسانس شکوه معماری ایران(معماری ساختار گرا) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
87 روانشناسی محیط، میراثی کهن و سرشتی مقدس در معماری شکوهمند ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
88 سازه به مثابه عامل ارتقاء دهندهی دلپذیری حرارتی در توسعه پایدار اکولوژیک نواحی ساحلی خزر (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
89 سامانه های حرارتی خورشیدی؛ نقش سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
90 سفرنامهای کوتاه در بافت کهن روستای زشک از توابع شاندیز، خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
91 سلسله مراتب حضور در خانه با رویکرد محرمیت در معماری خانه های سنتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
92 سیری در اندیشه نظریهپردازان جهت شناخت مفهوم کالبدی- بصری منظر شهری مبتنی بر تعامل انسان و محیط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
93 شکوهی دیگر در معماری با شکوه گذشته ایران با نگاهی برحکمت هنر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
94 شناسایی نواحی آسیب رسان سطح زمین و بررسی تاثیرات آن بر سلامت انسان در فضاهای معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
95 ضرورت پارادایم انعطاف پذیری در طراحی مسکن از منظر رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
96 ضوابط طراحی معماری پایدار دراقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر
97 طراحی خوابگاه دانشجویی مبتنی بر بهبود حس دلبستگی به مکان و ساماندهی فضاهای مرتبط با نیاز دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
98 طراحی ساختمان: ایجاد فرصت هایی برای فعالیت جسمانی روزانه رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
99 طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد ارتقا خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
100 طراحی منظر مناطق صنعتی با رویکرد ارتقا سلامت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
101 طراحی موزه شهدا با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
102 طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا با رویکرد حفاظت و باززنده سازی بافت های با ارزش روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
103 طرح توسعه خانه حکیم ملاصدرا به عنوان مدرسه فلسفه و عرفان در روستا کهک قم با رویکرد تاثیر طراحی محیطی بر فرایند یادگیری دانش پژوهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
104 ظرفیت سنجی ایجاد ساختارهای جدید در بافت های تاریخی ; نمونه موردی بافت قدیم شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
105 غنیسازی ارزشهای معماری با الگوپذیری از مهد دیار دیرینه ایران اسلامی بر اساس تدبری در آیات سوره حشر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
106 کاربرد نانوفناوری در طراحی معماری بیمارستان پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
107 کاهش مصرف سوخت فسیلی در شهر بواسطه ارتقا قابلیت پباده مداری خلق خیابان راهوند در مراکز تفرجی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
108 مبانی معماری مدرسه با رویکرد تربیت انسان صالح (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
109 مجتمع مسکونی بلند مرتبه با تاکید بر الگوی معماری زیست اقلیمی در منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
110 مدرسه زیست محیطی با رویکرد گرمایش با انرژی غیرفعال خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
111 مروری بر چالش های گذار مسکن از سنت به مدرنیته در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
112 مطالعه ای بر تاثیر سیگنال های EEG و ECG در هنگام مواجه با فضای معنوی (صدای قرآن و موسیقی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
113 مطالعه ای در باب علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) جهت بهره گیری در فضای معماری (بررسی سیگنال های EEG گیجگاهی و تاثیر صدا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
114 مطالعه روند طراحی در آثار معماران معاصر ایران با تاکید بر احیای هویت ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
115 مطالعه عملکرد بادگیر چهارجهته متصل به تالار و حیاط مرکزی در برابر بادهای مطلوب منطقه یزد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
116 معرفی چارچوبی برای ارزیابی انعطاف پذیری ساختمان های مسکونی در راستای ارتقا رضایتمندی ساکنین)نمونه موردی: خانه امیرنظام گروسی( (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
117 معماری پایدار مبتنی بر طراحی راهبردی(استراتژیک) با رویکرد کاهش خسارت ناشی از زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
118 معماری معنوی (تحلیلی بر سلسله مباحث رمزپردازی قدسی و جایگاه حس معنویت در معماری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
119 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر ارتقاء اجتماع پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
120 مقایسه تطبیقی قابلیت های حسی باغ های قرون 14 تا 16 میلادی برپایه تفاوت های آیین های اسلامی و بودایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
121 مقایسه تطبیقی موسیقی و معماری از دیدگاه زیبایی شنایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
122 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
123 نسبت و رابطه هویت فرهنگی و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
124 نقش سیستم های غیرفعال خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
125 نقش فضاهای بازمجتمع های مسکونی درشکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
126 نقش مولفه های بصری بر خوانش ادراکی فضا توسط ناظر با تکیه بر نحو فضا نمونه موردی: موزه ی هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
127 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
128 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
129 نمودهای نور طبیعی در معماری مدارس سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
130 واکاوی فضا و مکان در شرافت بخشی به هویتی ماندگار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
131 واکاوی و اهمیت توسعه میان افزا در حفظ و صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
132 ویژگی های مرکز محله با رویکرد سرزندگی شهروندان مطالعه موردی محله شهرک غرب تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
133 هم افزایی با طراحی پایدار و عمومی رهنمود و تحلیلی بر مجموعه سلسله مباحث طراحی پویا (ارتقای فعالیت فیزیکی و سلامت در طراحی معماری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
134 هندسه پنهان عمارت عالیقاپو اصفهان در تعیین ارتباط هندسی با میدان نقش جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
135 هنر مهندسی در الهام از طبیعت، مبتنی بر رویکرد سازه ای در معماری بیونیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی
136 هویدایی؛ اندیشه ها و بنیان های اسلامی؛ در معماری شریف ایرانی - اسلامی ( نمونه موردی : مدرسه خان شیراز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار