خانم دکتر نازنین راسخ

دکتر نازنین راسخ

خانم دکتر نازنین راسخ

Dr. Nazanin Rasekhi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نازنین راسخ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر تخصصیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی