خانم مهندس لاله سعیدی

مهندس لاله سعیدی

خانم مهندس لاله سعیدی

Laleh Saeedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس لاله سعیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییپژوهشنامه حمل و نقل
مدیر اجراییفصلنامه جاده
ویراستارفصلنامه جاده