آقای دکتر سیدضیاءالدین تابعی

دکتر سیدضیاءالدین تابعی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر سیدضیاءالدین تابعی

Dr. Seyed ziaodin Tabeyee

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.