آقای پاشا پاشازاده

پاشا پاشازاده کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

آقای پاشا پاشازاده

کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پاشا پاشازاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد